foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „KALINA” w Kalinie gmina Gniezno zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 06.04.2017 (czwartek)  w Centrum Kultury Scena To Dziwna S*T*De  w Gnieźnie ul. Roosevelta 42. Początek obrad:

Początek obrad: w I terminie godz. 16:30, w II terminie godz. 17:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, oraz Uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na 2016 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2016 rok.
 16. Przedstawienie i wybór kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia na 2017 r.
 18. Uchwalenie realizacji zadań inwestycyjnych w tym partycypacji finansowej działkowców.
 19. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
 20. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 31 marca w godzinach 16-17 w biurze ROD.

 

Prezes ROD
Andrzej Klimuk

Informacje dodatkowe

Zarząd proponuje następujące opłaty w 2017r.

 1. Składka członkowska  od działki         - 6,00 zł. -bez zamian
 2. Opłata ogrodowa  za 1 m² działki       - 0,72 zł. - bez zmian
 3. Opłata energetyczna od działki           - 14,00 zł. lub 24,00 zł.*     (* -pozycja lub dotyczy
 4. Opłata wodna od działki                    - 10,00 zł. lub 20,00 zł.*        mieszkających na działce.
 5. Wywóz nieczystości od  działki           - 70,00 zł. lub 20,00 zł.*
 6. Fundusz Rozwoju                             - 40,00 zł.                                                                

Zdaniem Zarządu należałoby się zastanowić nad wysokością stawki na fundusz rozwoju, ponieważ dotychczasowa stawka da łączną kwotę roczną 18 480,00 zł. co nie pozwoli na przeprowadzenie planowanych inwestycji.

 1. Przeniesienie i modernizacja placu zabaw  20 000,00 zł
 2. Zabezpieczenie boiska do piłki nożnej od strony alei lipowej     6000,00 zł.
 3. Wymiana szafek energetycznych 10 szt. 20 000,00 zł.
 4. Siłownik do bramy głównej 5 300,00 zł.
 5. Monitoring trzech bram i śmietników  5 000,00 zł.
 6. Naprawa alei Kalinowej - 200 mb. asfaltu 40 000,00 zł.

Razem planowane inwestycje  to 95 300,00 zł. co daje na jedną działkę 200,00 zł.

     Ponadto Zarząd ROD informuje, że na terenie ogrodów działkowych PZD OZ w Poznaniu dokonywane są geodezyjne pomiary ogrodów działkowych. Pomiarów dokonuje firma UNIMAP. W wyniku pomiaru obliczane są rzeczywiste aktualne powierzchnie działek rodzinnych, alejek, nieużytków  i innych terenów wchodzących w skład ogrodu. Poza tym pomiarowi podlegają inne elementy istotne dla ogrodu ( hydrofornie, stacje energetyczne, świetlice itp.)które służą do wspólnego użytku działkowców. Altany i inne elementy nie służące do wspólnego użytku nie podlegają pomiarowi. Koszt pomiarów średnio 30,00 zł. od jednej działki.  Koszty pomiarów to kwota  13.860,00 zł. Ponieważ wynik z działalności finansowej jest dodatni i wynosił na koniec 2016r. 14.292,95 przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych nie powodowałoby konieczności podnoszenia opłaty ogrodowej. Prosimy o umieszczenie na każdej działce widocznego nr działki a na działkach zamieszkałych na furtce skrzynki na listy.

Zarząd ROD „KALINA” informuje, że w m-cu czerwcu br. planuje się zwołanie zebrania w sprawie wyjścia naszego ogrodu ze struktur PZD. Prosimy o czytanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie i na naszej stronie internetowej; www.kalina.gniezno.pl

 W dniu 30 marca br. zostanie przeprowadzona na terenie gminy Gniezno zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawiać na parkingu przy bramie głównej, najpóźniej do godziny 730  w dniu 30.03.2017.  Prosimy o nie wystawianie odpadów innych niż wyżej wymienione.                      

 W dniu 8 kwietnia (sobota) o godz. 10-tej zostanie włączona woda z jeziora.

 

Zarząd ROD

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248