foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Kalina” w gminie Gniezno

Zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się że w dniu 02.04.2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11.

Początek obrad:

W I terminie o godz. 10.00,

W II terminie o godz. 10.30.

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały Walnych Zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo do udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok, (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.

 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

 9. Projekt planu pracy na 2016 rok.

 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.

 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 12. Dyskusja.

 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.

 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 roku.

 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku

 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku.

 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców.

 18. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.

 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.

 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

 21. Sprawy różne.

 22. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniach 21.03.2016 r. - 25.03 2016 r. po telefonicznym zawiadomieniu Prezesa (600-064-998) i ustalenia godziny spotkania.


 

Regulamin Walnego Zebrania:


 

 

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248