foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
rodkalinakalina@pzd.pl
Oficjalny adres e-mail

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: rodkalinakalina@pzd.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

Kalina dnia 2019-05-27

REGULAMIN

Dostarczania i terminów rozliczania należności za energię elektryczną.

 

Regulamin niniejszy zobowiązuje wszystkich użytkowników działek w ROD „KALINA” w Kalinie gmina Gniezno  do przestrzegania zarządzeń, w sprawie warunków i zasad dostarczania energii, jak również do opłacania należności wg stawek taryfowych i innych ustalonych „Warunkami użytkowania energii” (opłata energetyczna) zatwierdzonymi przez Walne zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „KALINA”. Ponadto zobowiązuję się do rozliczenia z pobranej energii i wpłaty za zużycie wg niżej podanych terminów:

 1. do dnia 30 marca za okres rozliczeniowy styczeń - luty
 2. do dnia 30 maja za okres rozliczeniowy marzec - kwiecień
 3. do dnia 30 lipca za okres rozliczeniowy maj - czerwiec
 4. do dnia 30 września za okres rozliczeniowy lipiec – sierpień
 5. do dnia 30 listopada za okres rozliczeniowy wrzesień – październik
 6. do dnia 30 stycznia za okres rozliczeniowy listopad – grudzień

 

Nie dokonanie w terminie opłaty za zużytą energię spowoduje natychmiastowe odłączenie działki z sieci. Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu kosztów odłączenia i ponownego załączenia energii wraz z opłata ustaloną na zebraniu rocznym wysokości 30 zł.

Przy wyliczaniu należności za zużytą energię elektryczną stosowana jest średnia cena 1 kWh podawana przez dostawcę na fakturze.

Zarząd ROD zastrzega sobie prawo wyłączenia energii elektrycznej po sezonie w przypadku braku środków płatniczych.

WARUNKI  I  ZASADY

 1. Dostawcą energii elektrycznej do działki jest Zarząd ROD im. „KALINA”.
 2. Maksymalny pobór mocy 5 KW przy zabezpieczeniu podlicznikowym 25 A
 3. Energia na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.
 4. Pobór energii elektrycznej z sieci ogrodu jest dopuszczalny wyłącznie przez technicznie sprawny i zaplombowany podlicznik. Do plombowania podlicznika oraz stwierdzenia prawidłowego podłączenia upoważniony jest tylko Zarząd ROD oraz osoby upoważnione.
 5. Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną sieci od licznika w szafce  rozdzielczej do altany oraz za sieć wewnętrzną w altanie. Ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawą tej sieci.
 6. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić kontrolę w altanie w każdym czasie, dla osób upoważnionych przez Zarząd Ogrodu. Utrudnienie kontroli spowoduje odłączenie energii.
 7. Za stwierdzone pobieranie energii elektrycznej poza licznikiem użytkownik zostaje pozbawiony prądu na stałe, a ponadto ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z § 36 statutu PZD. Dodatkowo wnosi opłatę specjalną równą ilości kWh wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników.
 8. Samodzielne rozplombowanie licznika oraz zniszczenie zamknięć skutkuje odłączeniem prądu.
 9. Zarząd ROD zastrzega sobie prawo natychmiastowego odłączenia dopływu ene-rgii do działki :

• w wypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii,

• naruszenia warunków technicznych instalacji, w tym zerwania plomb,

• nie uregulowania należności za zużytą energię w terminie.

 

 

 

Zarząd ROD „KALINA”

 

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248